Winning smile

Submitted by sr van nga on

 SACH DOI MAT TU BAN TAYA story of a young lady with low vision and learning difficulties.

Ñeán vôùi Phoøng baám huyeät trò lieäu cuûa Nhaät Hoàng naèm beân khu chôï Baéc Ninh taïi Thuû Ñöùc, boû laïi sau löng söï oàn aøo cuûa khu chôï, leo leân vaøi baäc thang nhoû laø baïn tôùi Phoøng baám huyeät trò lieäu, ñaàu tieân baïn seõ gaëp moät coâ gaùi coù nuï cöôøi trong veo vôùi caâu chaøo “anh/chò/ coâ caàn laøm gì aï…?” sau ñoù laø goïi lanh laûnh leân laàu “anh H, chò T… coù khaùch”. Gioïng noùi cöù ngoït nhö mía luøi. Ñoù laø baïn ñaõ gaëp Traàn Thò Kim Truùc, coâ gaùi tröïc quaày cuûa Phoøng baám huyeät trò lieäu Nhaät Hoàng.
 
SACH_DOI_MAT_TU_BAN_TAYCoâng vieäc tröïc quaày töôûng nhö thaät ñôn giaûn nhöng khoâng phaûi ai cuõng laøm ñöôïc. Khaùch ñeán, tröïc quaày seõ laø ngöôøi tieáp xuùc ñaàu tieân vaø khaùch ra veà tröïc quaày cuõng laø ngöôøi tieãn cuoái cuøng. AÁn töôïng veà Phoøng baám huyeät trò lieäu cuûa khaùch khoâng chæ laø haøi loøng veà dòch vuï vaø ngöôøi tröïc tieáp phuïc vuï maø coøn phuï thuoäc vaøo ngöôøi tröïc quaày raát nhieàu. Khaùch khen hay cheâ gì cuõng ñeàu ra phaûn aùnh vôùi tröïc quaày, ngöôøi tröïc quaày neáu khoâng kheùo leùo tieáp nhaän seõ raát deã gaây maát khaùch, vaø neáu khoâng teá nhò trong vieäc phaûn hoài laïi cho ñoàng nghieäp hay caáp treân seõ raát deã gaây ra nhöõng xích mích noäi boä. Dòch vuï baám huyeät trò lieäu cuõng hay ñöôïc khaùch göûi theâm tieàn “boa” khi khaùch thanh toaùn tieàn taïi quaày, neáu ngöôøi tröïc quaày khoâng phaûi laø ngöôøi trung thöïc seõ laø moät thieät haïi lôùn cho anh chò em laøm ngheà. Phoøng Baám huyeät trò lieäu Nhaät Hoàng moãi ngaøy tieáp ñoùn treân döôùi 100 löôït khaùch, vieäc ghi cheùp soå saùch phaûi thaät roõ raøng cuõng laø moät thöû thaùch khoâng nhoû cho ngöôøi tröïc quaày, ñaëc bieät ñoù laïi laø ngöôøi khieám thò, aáy vaäy maø Truùc hoaøn thaønh moïi vieäc moät caùch heát söùc nheï nhaøng vaø trôn tru töø tính tieàn, nghe ñieän thoaïi khaùch heïn, thoâng baùo ca laøm vieäc cho anh chò em... vôùi nuï cöôøi luoân thöôøng tröïc treân moâ ñeán naêm 13 tuoåi coâ môùi ñöôïc gia ñình ñöa ñeán tröôøng khuyeát taät An Giang ñeå ñi hoïc. Ñeán naêm 20 tuoåi coâ ñöôïc chuyeån tôùi Trung taâm Khieám thò Nhaät Hoàng ôû Tp.HCM ñeå hoïc ngheà. Khi ñeán Nhaät Hoàng moät thôøi gian khoâng bao laâu thì Truùc nhaän ñöôïc tin döõ: meï Coâ ñaõ qua ñôøi vì moät caên beänh nan y. Ngay töø nhoû Truùc ñaõ khoâng coù tình thöông cuûa boá chæ coù meï laø ngöôøi taûo taàn hoâm sôùm laøm luïng lo cho hai anh em cuûa coâ. Giôø meï khoâng coøn nöõa, cuoäc soáng cuûa Truùc gaëp muoân vaøn khoù khaên veà maët tinh thaàn, sau moät khoaûng thôøi gian oån ñònh tinh thaàn laïi, coâ quyeát taâm hoïc ngheà ñeå coù theå ñi laøm töï lo cho cuoäc soáng cuûa mình.
 
SACH_DOI_MAT_TU_BAN_TAYSau moät naêm hoïc ngheà thuû coâng vaø ngheà baám huyeät trò lieäu, caùc dì cho coâ ñi laøm chính thöùc taïi cô sôû baám huyeät trò lieäu cuûa Nhaät Hoàng ôû Thuû Ñöùc. Trong suoát thôøi gian laøm ngheà baám huyeät trò lieäu, Truùc luoân coá gaéng ñeå hoaøn thaønh toát coâng vieäc cuûa mình. Khoâng nhöõng theá maø ngoaøi giôø laøm cuûa mình thì coâ coøn xuoáng phuï coâ leã taân tröïc quaày. Truùc chia seû: vì thaáy coâ leã taân ñang mang thai neân heã coù thôøi gian raûnh laø Truùc ñeán phuï coâ ñoùn khaùch. Moät thôøi gian sau coâ leã taân nghæ thai saûn, Truùc ñöôïc caùc Dì tín nhieäm vaø quyeát ñònh cho Truùc vaøo vò trí nhaân vieân leã taân tröïc quaày.
 
Vì coâ töøng ñöôïc ñaøo taïo baøi baûn veà baám huyeät trò lieäu vaø coù kinh nghieäm laøm baám huyeät trò lieäu, neân ñaây cuõng chính laø kieán thöùc chuaån ñeå coâ tö vaán cho khaùch söû duïng dòch vuï naøo laø phuø hôïp
nhaát khi laàn ñaàu tieân tôùi phoøng baám huyeät trò lieäu trò lieäu, cuõng laø kieán thöùc caàn thieát ñeå xöû lyù moät caùch kheùo leùo vôùi nhöõng phaûn öùng cuûa khaùch haøng sau khi traûi nghieäm dòch vuï, hôn nöõa coøn laø kieán thöùc chung ñeå Coâ coù theå hieåu vaø chia seû toát hôn vôùi caùc anh chò em trong nhaø baám huyeät trò lieäu.
 
Ñuùng theo tieâu chí “vui loøng khaùch ñeán, vöøa loøng khaùch ñi”, Truùc ñang laø moät maét xích khaù quan troïng trong vieäc phuïc vuï khaùch haøng ngaøy caøng toát hôn taïi Phoøng Baám huyeät trò lieäu Nhaät Hoàng. Caàu cho Truùc luoân khoûe maïnh vaø thaêng hoa trong coâng vieäc Ñi chôi cuøng caùc baïn trong cô sôû baám huyeät vaø cuoäc soáng.
 
 
 

Attached Files: